DRONES, una nova era

/, Blog/DRONES, una nova era

DRONES, una nova era

2020-05-20T12:46:56+02:00Articles, Blog|
drones-drones-everywhere

DRONES, drones a tot arreu

Un dron és un vehicle aeri no tripulat (VANT), més conegut per la seva denominació anglosaxona drone, que significa literalment *zángano.

Fa amb prou feines una setmana es va comunicar la publicació en el BOE del Reial decret 552/2014, de 27 de juny, pel qual es desenvolupa el Reglament de l’aire i disposicions operatives comunes per als serveis i procediments de navegació aèria i es modifica el Reial decret 57/2002, de 18 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de Circulació Aèria.

Deixant a un costat paràgrafs tècnics i articles sensacionalistes que gens aclareixen, expliquem una mica millor què suposa això per als fotògrafs i/o *vídeografs.

Anem a pams

És un reglament temporal i fins que no sigui definitiu, només es podran realitzar operacions en espai aeri no controlat i en zones no poblades. Anem, que només es pot fer volar el dron en zones on no circulin avions i similars, i on no hi hagi gent.

– Amb aquest Reial Decret-Llei s’aixeca la prohibició que va anunciar el Ministeri de Foment el passat mes d’abril, en el qual van dir coses com aquestes:

“…, no està permès, i mai ho ha estat, l’ús d’aeronaus pilotades per control remot amb finalitats comercials o professionals, per realitzar activitats considerades treballs aeris, com la fotogrametria, agricultura intel·ligent (detectar en una finca aquelles plantes específiques que necessitarien d’una intervenció, com a reg, fumigació, per optimitzar el cultiu), reportatges gràfics de tot tipus, inspecció de línies d’alta tensió, ferroviàries, vigilància de fronteres, detecció d’incendis forestals, reconeixement dels llocs afectats per catàstrofes naturals per dirigir les ajudes adequadament, etc.”.

L’aixecar aquesta prohibició ve a dir que la regulació permet que els civils puguin usar els drones amb finalitats comercials o professionals. Que en aquest país es prohibeix una cosa i després fins que la gent s’assabenta que ja no està prohibit poden passar mesos, i tots encegats amb la cortina de fum. Així que això: don’t worry, be happy.

– S’ha regulat la normativa pels drones de 150 Kg. o menys. Els que tenen major pes encara estan per regular. Segons el pes a l’enlairament (dron+combustible+càmera), es classifiquen en aeronaus de menys de 2 Kg., de fins a 25 Kg. i de més de 25 Kg.

– Tots els drones han de portar una placa d’identificació de manera visible. El que ve a ser una matrícula.

– Les empreses/persones operadores de drones per a cada vol hauran de tenir un manual d’operacions i d’un estudi aeronàutic de seguretat (saber el vent màxim d’aquesta jornada i similar).

– Tots els pilots de drones hauran de ser titulars de qualsevol llicència de pilot, incloent la de pilot d’ultralleuger. O demostrar que tenen els coneixements teòrics per obtenir-la.

– Els drones de menys de 25 Kg. a l’enlairament no hauran d’estar inscrits en el Registre de Matrícula d’Aeronaus ni disposar d’un certificat de *aeronavegabilidad. Els que superin els 25 Kg. sí han de tenir-los.

– Tots aquests requisits no absolen a l’operador de ser responsable de l’aeronau, de l’operació i de complir la resta de la normativa aplicable (que és molt gran i llarga). Amb “resta de la normativa aplicable” es refereixen sobretot a l’ús de l’espectre radioelèctric (la ràdio), la protecció de dades en prendre imatges aèries i la responsabilitat per danys causats per l’operació o l’aeronau (no t’obliguen a tenir un segur de responsabilitat civil, però si l’emboliques, la pagues).

Què suposa per a un civil/fotògraf/*vídeógraf tota aquesta nova normativa?

– Si encara no tens un dron, et costarà entre 300 i 500 €, sense explicar les bateries, els recanvis, el combustible i que tingui càmera. Venja!, tirem la casa per la finestra i sumant tot ho deixem en 500 €.

– Si no porta la càmera inclosa, ja saps, altres 300 € més.

– La placa d’identificació, així per l’alt, posem que uns 5-10 €.

– Per tenir un manual d’operacions i de seguretat cal saber d’aeronàutica, i què millor que treure’s el títol de pilot d’ultralleuger. Suma-li 3.000 € i d’altres indefinits per al carnet de pilot de drones (encara no hi ha preus).

– Si el teu dron pesa més de 25 Kg, registra-ho (111,02 €) i certifica-ho (no posa preu, igual fins a és gratis).

– I per si de cas, un segur de responsabilitat civil a 200 €/any *apróx.

Fem comptes:

Per drones de menys de 25 Kg

Dron amb càmera + placa + llicencia ultralleuger + carnet drones = 3.510 € mínim

Per drones de més de 25 Kg

Dron + càmera + placa + llicencia ultralleuger + carnet drones + registre + segur civil = 3921,02 € mínim

Conclusió

Els petits *zánganos són una tecnologia en alça, però amb totes aquestes regulacions (encara que necessàries), fan tirar-se per enrere a l’hora d’emprendre pel seu alt cost tant en diners com en temps. Temps en formació i temps a posar a punt l’equip i la seva paperassa, perquè en aquest país les coses de palau van a poc a poc.

D’altra banda tenim sort, perquè en USA han prohibit l’ús comercial de drones i certes empreses s’estan replantejant portar els seus projectes a altres països. Esperem que tinguin els nostres cels en compte.

I tu, tens un dron?, sí/no?, quin és la teva situació? Volem saber!

Fins a la setmana que ve, i quina segueixi el BonapaShooting!

Referències:

This website uses cookies and third party services. Ok